11. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.01.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-7/2016

Ilirska Bistrica, 20. 1. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

11. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 1. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 7. 12. 2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 31.12.2015) in zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15.12.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 24. 12. 2015)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Popravek sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

poroča: Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015 – 2020 – hitri postopek

poročata: Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance in Tanja Šajina, svetovalka

 

5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistični informacijski center Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

     Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 je objavljen na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/obcina/proracun/.

 

7. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

     Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je objavljen na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/obcina/proracun/.

 

8. Obravnava Letnega programa športa za leto 2016

poročata: župan in Luka Špilar, svetovalec

     Gradivo je bilo članom občinskega sveta poslano s sklicem 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 3. 12. 2015.

 

9. Obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina, Sašo Jenko, Ipsum d.o.o., Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

     Gradivo je bilo članom občinskega sveta poslano s sklicem 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 3. 12. 2015.

  

10. Vprašanja in pobude

 

                                                                                                                                    Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur