33. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.05.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-26/2010

Ilirska Bistrica, 20.5.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

33. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 27.5.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta z dne 19.4.2010 in zapisnika 32. seje občinskega sveta z dne 22.4.2010 (zapisnika sta bila svetnikom poslan po pošti 10.5.2010)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava predloga o zagotovitvi prostih mest v vrtcih Občine Ilirska Bistrica

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, svetovalka

 

6.   Imenovanja:

      a) Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

      b) Izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

      c) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica

      č) Prenehanje mandata članici odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore

      d) Imenovanje novega člana odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

7.   Obravnava osnutka Odloka o ureditvi in varnosti v cestnem prometu v Občini Ilirska Bistrica

poroča: Karmen Pugelj, komunalna inšpektorica

 

8.   Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

9.   Poročilo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

      poroča: župan

 

10. Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 - II

      poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

 

Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 – II so svetniki, ki so člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

 

 

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur