34. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 01.07.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-30/2010

Ilirska Bistrica, 30.6.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

34. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 8.7.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Predstavitev rezultatov urbanistično – arhitekturne delavnice razvoja mesta Ilirska Bistrica

      poročata: župan in prof. dr. Aleš Vodopivec, Fakulteta za arhitekturo

 

3.   Predstavitev predinvesticijske in investicijske študije:

      a) Turističnega kompleksa »Sviščaki«

      b) Turistične izrabe področja ob jezerih Mola in Klivnik

      poročata: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance in Peter Vesenjak, Hosting d.o.o.

 

4.   Predstavitev analize stanja in strategije razvoja javne razsvetljave v občini

      poročata: Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Rajko Leban,  Agencija GOLEA

 

5.   Pregled in potrditev zapisnika 33. seje občinskega sveta z dne 27.5.2010 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 9.6.2010)

 

6.   Pregled realizacije sklepov

 

7.   Vprašanja in pobude

 

8.   Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, svetovalka

 

9.   Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica

      a) Obravnava sklepa o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica

      b) Obravnava sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, svetovalka

 

10. Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe družbi MEDICUS, DR. T. d.o.o.

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

11. Izdaja mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

12. Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

13. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – hitri postopek

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

14. Obravnava sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica

      poroča: župan

 

 

 

 

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- prof. dr. Aleš Vodopivec, Fakulteta za arhitekturo,

- Peter Vesenjak, Hosting d.o.o.,

- Rajko Leban,  Agencija GOLEA,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur