Nadaljevanje 34. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 09.07.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-30/2010

Ilirska Bistrica, 9.7.2010

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 34. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v PONEDELJEK, 12.7.2010, ob 18. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam za nadaljevanje seje naslednji DNEVNI RED:

 

10. Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe družbi MEDICUS, DR. T. d.o.o.

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu

 

11. Izdaja mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

12. Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

13. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – hitri postopek

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

14. Obravnava sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica

      poroča: župan

 

15. Obravnava predloga za sofinanciranje prireditve ob državnem prazniku »dnevu vrnitve Primorske k matični domovini«

      poroča: Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Kristina Zadel Škrabolje,

- novinarji.

 

ar©tur