6. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.08.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

 

Številka: 011-34/2010

Ilirska Bistrica, 16.8.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005, 60/2007),  21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 19.8.2010, ob 19. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Priprava proslave ob 65. obletnici konca II. svetovne vojne in priključitvi Primorske k matični domovini

      poroča: župan

      (gradivo za točko dnevnega reda boste prejeli na sami seji)

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

 

 

 

 

                                                                      ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- novinarji.

 

ar©tur