35. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 08.09.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-30/2010

Ilirska Bistrica,

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

35. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 16.9.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 34. seje občinskega sveta z dne 8.7.2010, zapisnika z nadaljevanja 34. seje občinskega sveta z dne 12.7.2010  (zapisnika sta bila svetnikom poslana po pošti 20.7.2010) in zapisnika 6. izredne seje občinskega sveta z dne 19.8.2010 (zapisnik je bil svetnikom poslan po pošti 3.9.2010)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Predstavitev direktorice Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, Kristine Zadel Škrabolje

 

6.   Premoženjsko-pravne zadeve

      poroča: Andreja Derenčin, višja svetovalka

 

7.   Imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

poročata: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Rudolf Celin, predsednik nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

8.   Obravnava Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

poroča: Tanja Šajina, višja referentka

 

9.   Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2010

      poročata: župan in Nevenka Tomšič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

10.  Pregled investicij v mandatnem obdobju 2006 – 2010

      poroča: župan

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                  Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon., l.r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Kristina Zadel Škrabolje,

- Rudolf Celin, predsednik nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.,

- novinarji.

ar©tur