2. seja Občinskega sveta Občine Ilirrska Bistrica

datum: 10.12.2010

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-56 /2010

Ilirska Bistrica, 9.12.2010

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

2. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 16.12.2010, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

      poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

3.   Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 11.11.2010 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 22.11.2010)

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar – marec 2011

      poroča: Tina Kocjan, finančnik  

 

6.   Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

       

 

Gradivo za 2. in 6. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno.

 

 

                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                     Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

ar©tur