4. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 08.03.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-13/2011

Ilirska Bistrica, 2.3.2011

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 10.3.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 3. seje občinskega sveta z dne 27.1.2011 in zapisnika 2. korespondenčne seje občinskega sveta, ki je bila sklicana 17.2.2011 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 24.2.2011)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Premoženjsko pravne zadeve

      poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6.  Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij – hitri postopek

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

7.   Obravnava Pravilnika o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Mirjam Hafner Urbančič, svetovalka

 

8.   Imenovanja:

      a) Obravnava predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v svete javnih zavodov

      b) Obravnava predloga za razrešitev člana nadzornega odbora in imenovanje člana nadzornega odbora

      c) Obravnava odstopa direktorja Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

9.   Obravnava projekta ravnanja s komunalnimi odpadki

      poroča: župan 

 

10.  Obravnava predloga o pristopu k organom skupne občinske uprave

      poroča: župan

 

                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                             Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

ar©tur