10. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.01.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS


OBČINA ILIRSKA BISTRICA               
Občinski svet

Številka: 011-1/2012
Ilirska Bistrica, 5.1.2012

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)                                                                            S K L I C U J E M
                                              10. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
                                                        ki bo v ČETRTEK, 12.1.2012, ob 16. uri 
                                   v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika 8. seje občinskega sveta z dne 1.12.2011, zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 5.12.2011, zapisnika o izvedbi 4. korespondenčne seje občinskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2011 (zapisniki so bili članom občinskega sveta poslani po pošti 16.12.2011) in zapisnika 9. seje občinskega sveta z dne 22.12.2011
 
2.     Pregled realizacije sklepov

3.    Premoženjsko pravne zadeve
    poroča: Marko Tomažič, svetovalec

4.    Obravnava širitve koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije
    poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

5.    Obravnava Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
    poroča: župan

6.    Kadrovske zadeve
    poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7.    Vprašanja in pobude

Zapisnik 9. seje občinskega sveta z dne 22.12.2011 boste prejeli naknadno, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica ste prejeli s sklicem 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, dodatna pojasnila v zvezi z navedenim odlokom pa boste prejeli na sami seji občinskega sveta.

                                          
                                                                                                                        ŽUPAN OBČINE
VABLJENI:                                                                                                        Emil Rojc, l.r.
- člani OS,
- občinska uprava,
- predsednik NO,
- načelnica UE,
- novinarji.
 

ar©tur