10. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.02.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-1/2012

Ilirska Bistrica, 6.2.2012

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

                                                        S K L I C U J E M

                       10. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                     ki bo v TOREK, 14.2.2012, ob 16. uri 

           v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Obravnava predloga sofinanciranja programa osebne asistence za paraplegike

      poroča: Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 8. seje občinskega sveta z dne 1.12.2011, zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta z dne 5.12.2011, zapisnika o izvedbi 4. korespondenčne seje občinskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2011 (zapisniki so bili članom občinskega sveta poslani po pošti 16.12.2011) in zapisnika 9. seje občinskega sveta z dne 22.12.2011 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12.1.2012)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

 

4.   Premoženjsko pravne zadeve

      poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

5.   Obravnava širitve koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6.   Obravnava spremembe in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

7.   Obravnava predloga Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Erika Vrh, svetovalka

 

8.   Obravnava spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

9.   Obravnava Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek (dodatna pojasnila boste prejeli na sami seji občinskega sveta )

      poroča: župan

 

10. Obravnava nakupa poslovnega deleža v podjetju IPIL d.o.o.

      poroča: župan

 

11. Kadrovske zadeve

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

12. Vprašanja in pobude

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Kristina Zadel Škrabolje, direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica,

- novinarji.

ar©tur