Nadaljevanje 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 27.02.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-1/2012

Ilirska Bistrica, 21.2.2012

 

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter 15. in 42. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

 

                                                             S K L I C U J E M

                     nadaljevanje 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                            ki bo v ČETRTEK, 1.3.2012, ob 16. uri 

                 v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

9.   Obravnava Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek (dodatna pojasnila boste prejeli na sami seji občinskega sveta )

      poroča: župan

 

10. Obravnava nakupa poslovnega deleža v podjetju IPIL d.o.o.

      poroča: župan

 

11. Kadrovske zadeve

      poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

12. Vprašanja in pobude

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

ar©tur