Nadaljevanje 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.04.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                     

Občinski svet

 

 

Številka: 011-9/2012

Ilirska Bistrica, 20.4.2012

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter 15. in 42. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

                                                                         S K L I C U J E M

                              Nadaljevanje 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                                    ki bo v ČETRTEK, 26.4.2012, ob 16. uri

                                                       v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

9.   Obravnava problematike Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

      poročata: župan; Tina Kocjan, Vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10.  Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

      poročata: župan, Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

11.  Vprašanja in pobude

 

                                                                                                           

                                                                                                            ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                Emil Rojc, l.r.

 

 

VABLJENI:                                                                                

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

ar©tur