19. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.09.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-38/2013

Ilirska Bistrica, 18.9.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                          S K L I C U J E M

                                       19. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                   ki bo v ČETRTEK, 26. 9. 2013, ob 16.00 uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Pregled in potrditev zapisnika z nadaljevanja 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27.6.2013, zapisnika z drugega nadaljevanja 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 4.7.2013, zapisnika 17. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 17.7.2013 (zapisniki so bili članom občinskega sveta poslan po pošti 30.7.2013) in zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 25.7.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 2.8.2013)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3.  Predstavitev projekta »Pomoč brezdomcem ter drugim skupinam prebivalstva«

     poroča: župan in Kristina Zadel Škrabolje, direktorica CSD Ilirska Bistrica

 

4.  Predstavitev projektov:

- Vaški dom Pregarje, poročata: župan in Vilijem Fabčič, Studio 3 d.o.o. ., (gradivo -DIIP so člani občinskega sveta že prejeli z gradivom za 18. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica),

- Kulturni center Dom na Vidmu, poročata: župan in mag. Jeronima Kastelic, MOOMOON Jeronima Kastelic s.p.,

- Ureditev tržnice v mestu Ilirska Bistrica, poročata: župan in mag. Jeronima Kastelic, MOOMOON Jeronima Kastelic s.p.,

- Požarno stopnišče pri OŠ Dragotina Ketteja, poročata: župan in Sergej Hofman, Načrti Sergej Hofman s.p.,

- Etnološka zbirka brkinskih škoromatov v Podgradu, poroča: Tanja Šajina, svetovalka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,

- Turistično informativne table, poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec,

- Izvedba hišnega vodovodnega priključka Posrtvica, poročata: Igor Batista, JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. in Mitja Božič, strokovni sodelavec za investicije,

- Izgradnja mrliške vežice ter rekonstrukcija in razširitev pokopališča v Šembijah, poroča: Anton Šenkinc, KS Šembije

 

5.  Obravnava sklepa o določitvi višine subvencije cene zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

     poroča: župan

 

6.  Obravnava predlogov prerazporeditev proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7. Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

8.  Obravnava odpovedi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe splošne medicine družbe Medicus DR.T. d.o.o.

     poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

9.  Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica in osnutka Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Igor Batista, tehnični direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

10.       Razprava o zadevi »Odgovor na odprto pismo sveta staršev in zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, društev in krajevnih skupnosti Podgrad in Hrušica« (vezano na vprašanja, ki jih je Anton Šenkinc postavil pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, na desetem nadaljevanju 16. seje občinskega sveta z dne 20.6.2013 (kdo je pripravil to brošuro za tisk, koliko je stalo tiskanje brošure, koliko je stala distribucija te brošure, iz katere proračunske postavke je bila ali bo plačana in na podlagi katerega sklepa bo plačana«)

poroča: župan

 

11.       Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                          

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

gradivo:

1. del

2. del

3. del

4. del

5. del

 

ar©tur