Nadaljevanje 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.10.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 


OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-38/2013

Ilirska Bistrica, 4.10.2013

  

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                      S K L I C U J E M

                        nadaljevanje 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

     ki bo v ČETRTEK, 10. 10. 2013, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica po zaključeni 19. izredni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 6.  Obravnava predlogov prerazporeditev proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica in osnutka Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Igor Batista, tehnični direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

10. Razprava o zadevi »Odgovor na odprto pismo sveta staršev in zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, društev in krajevnih skupnosti Podgrad in Hrušica« (vezano na vprašanja, ki jih je Anton Šenkinc postavil pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, na desetem nadaljevanju 16. seje občinskega sveta z dne 20.6.2013 (kdo je pripravil to brošuro za tisk, koliko je stalo tiskanje brošure, koliko je stala distribucija te brošure, iz katere proračunske postavke je bila ali bo plačana in na podlagi katerega sklepa bo plačana«)

poroča: župan

 

11.       Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur