20. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.11.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 
Številka: 011-51/2013

Ilirska Bistrica, 20.11.2013

 
Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 


S K L I C U J E M

20. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28.11.2013, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

po zaključenem nadaljevanju 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.9.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 14.10.2013), zapisnika 19. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013 in zapisnika z drugega nadaljevanja 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 24.10.2013) ter zapisnika 20. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Določitev vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

4.    Razprava v zvezi s pobudo Zdravka Kirna, ki jo je dal pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, na 18. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica dne 25.7.2013: glede na stališče Balinarske kluba Ilirska Bistrica, ki je bilo objavljeno v medijih, je bilo zaslediti informacije, ki so v nasprotju s tistimi, ki so prikazane v obrazložitvah proračunske postavke. Dal je pobudo, da se na naslednji seji obravnava dokument identifikacije projekta za balinarsko halo, ki je bila posredovana Fundaciji za šport, da se pogleda čigave navedbe držijo – občinske uprave ali balinarskega kluba.

poroča: župan

 

5.    Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

 6.    Predstavitev projektov:

- Požarno stopnišče pri OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

poročajo: župan in Sergej Hofman, Načrti Sergej Hofman s.p., Ester Juriševič, ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

-  Ureditev elektro omrežja za stanovanjsko sosesko Koseze

poročata: župan in predstavnik Elektro Primorske d.d., PE Sežana

 

7.    Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

8.    Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

       poroča: župan

 

9.    Obravnava predlogov prerazporeditve proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10.  Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

       poroča: župan

 

11.  Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

       poroča: Klemen Štefančič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

 

12.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.                                                                                                        

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 
VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

Gradivo:

1. del

2. del

3. del

4. del

5. del

 

 

 

ar©tur