Nadaljevanje 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.11.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet


Številka: 011-38/2013

Ilirska Bistrica, 20.11.2013

  

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)


 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28.11. 2013, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 9.  Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica in osnutka Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Igor Batista, tehnični direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

  

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

Dodatno gradivo bo posredovano na samo sejo.

 

                                                                                                      

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur