1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 03.05.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-14/2021-1

Ilirska Bistrica, 3. 5. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo izvedena v ČETRTEK, 6. 5. 2021, ob 17.00 uri

na daljavo preko videokonference ZOOM

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Obravnava sklepa o potrditvi trase AC Postojna-Jelšane za dopolnjene smernice v postopku  DPN

priloga 1

priloga 2

priloga 3

priloga 4

priloga 5

     poroča: župan

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

           

                                                                                                                        Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednica NO,

- novinarji.

ar©tur