Facebook

17. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.05.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-21/2021-1

Ilirska Bistrica, 19. 5. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo izvedena v ČETRTEK, 27. 5. 2021, ob 17.00 uri

na daljavo preko videokonference ZOOM

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021 in zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

     - imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet  zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad

     - obravnava popravka sklepa 030-2/2020-30 z dne 1.4.2021 o imenovanju članov uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin

     poročata: župan in mag. Boštjan Požar, RRA Zeleni kras d. o. o.

 

6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poroča: Lipovšek Ivan, Studio 3 d. o. o., Ajdovščina

 

7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistični informacijski center Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Obravnava Odloka o plovnem režimu – hitri postopek

     poroča: župan

 

9. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

10. Obravnava poročil javnih zavodov TIC-a Ilirska Bistrica in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ter poročila Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.

     poročajo: župan; Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica; Tamara Štemberger Kolnik, direktorica ZD Ilirska Bistrica; ter Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.

 

11. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 – hitri postopek

     (Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 je objavljen na spletni strani: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/proracun/)

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

12. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Poročevalci k posamezni točki dnevnega reda, ki niso člani Občine uprave Občine Ilirska Bistrica, sodelujejo na seji občinskega sveta preko videokonference ZOOM.

 

                                                                                                                   Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur