Javno naročilo male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije

datum: 16.02.2016

kategorija: Razpisi

Javno naročilo male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije

Številka: 430-2/2016

Datum: 16.02.2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev: izdelava projektne dokumentacije.

naročnik:

                    OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                   Bazoviška cesta 14

                   6250 Ilirska Bistrica

                   Tel.: 05/ 71 41 361

                   Fax: 05/ 71 41 284

                   http://www.ilirska-bistrica.si/

                   matična številka: 5880416

                   davčna številka: SI19908911

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev projektiranja, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo).

V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

2. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

3. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije: Skladno s projektno nalogo (priloga).

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu za letu 2016 v proračunski postavki 4001508 Kanalizacije, konto 4208 v skupni vrednosti 55.266,00 EUR.

Naročnik bo za gradnjo objekta izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom NMV908/2016 z dne 16.2.2016.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax 05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                                                Župan: Emil ROJC, l.r.

 

Razpisna dokumentacija

Projektna naloga - popravljena

 

ar©tur