Povabilo k oddaji ponudbe: SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA

datum: 18.03.2016

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OBR -  02

NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

625O ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 430-54/2016

Datum: 17.3.2016

 

 

                                                                   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

                                                                                                                                 

Predmet javnega naročila:     SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL

OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2016 in 2017

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za storitev.

 

1. Specifikacija naročila v tabeli - obrazec 4a pod zapored. št. 1 - Vzdrževanje vozil:

Vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost štirih (4) službenih vozil (osebna vozila), pregled se opravi vsakih 14 dni (po potrebi in na poziv naročnika lahko tudi na krajše obdobje), delo obsega: pregled olja, tekočin, gum, funkcionalnost vseh naprav; izvajalec je dolžan spremljati in opozoriti naročnika v primeru potrebe po popravilu ali odpravi nepravilnosti, da lahko naročnik pravočasno naroči popravilo, organizacija pranja in čiščenja vozil, skrb za redni tehnični pregled in opravljanje rednih servisov na vozilih, skrb za pravočasno zavarovanje, registracijo vozil, nakup vinjet, vodenje evidence o opravljenih kontrolah in morebitnih popravilih, vodenje evidenc na zahtevo naročnika.

 

2. Cena storitve »vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil» ne zajema cene storitve pranja, čiščenja vozil, menjave in centriranja pnevmatik, porabe materiala. V kolikor ponudnik nudi tudi te storitve, navede ceno in specifikacijo te storitve posebej v tabeli - obrazec 4a od zapored. št. 2 dalje.

 

Storitev se izvaja v obdobju od 1.4. 2016 do 31.12.2017.

Plačilo se izvaja po mesečnih računih. Rok plačila je 30. dan od prejema računa.

 

Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Ponudnik mora predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:

- podpisana  ponudba – obr. 3,

- izpolnjen in podpisan predračun – obr. 4 in 4a.

 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Cene so fiksne za leto 2016 in 2017.

 

Vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudnik izjavlja, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

Ponudba mora biti veljavna 30 dni .

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

ura: 14:00

dne:  24.3.2016.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 23.3.2016.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik ne bo obravnaval.

 

Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ponudil najnižjo ceno.

Posamezna naročena storitev iz obrazca 4a se bo v letih 2016 in 2017 obračunavala po ceni za posamezno enoto iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da NE izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-           da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

Dodatno:

Z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za obdobje predvidoma od 1.4.2016 do 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, v posameznem letu pa se bo izvajala le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

 

 

Priloge (obrazci):

1) ponudba

2) obrazec predračuna, obr. 4a

3) izjava

 

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                       Emil Rojc, l.r.

 

ar©tur