Povabilo k oddaji ponudbe: IZVAJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBČINSKI ZGRADBI

datum: 18.03.2016

kategorija: Razpisi

                                                                                                                                  OBR - 2

Občina Ilirska Bistrica

U R A D   Ž U P A N A

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka:430-52/2016

Datum: 17.3.2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

_______________________________________________

 

1. Predmet javnega naročila:

IZVAJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBČINSKI ZGRADBI

V LETU 2016 in 2017

 

2. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2017.

Predračun mora biti veljaven  30 dni.

Naročnik je dolžan plačati račun 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

 

Dodatno:

-          obračun opravljenih del se opravlja mesečno na osnovi dejansko opravljenih del in porabljenega materiala. Račun izvajalec izstavi do 5. v mesecu za opravljena dela in porabljen material v obdobju od prvega do  zadnjega dne v preteklem mesecu;

-          sredstva se bodo črpala največ do porabe sredstev.

-          z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo pisarniškega materiala, in sicer za obdobje predvidoma od 1.4.2016 do 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja za čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, v posameznem letu pa se bo izvajala le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene priložene obrazce (OBR 3, 4, 5). Obrazce lahko na zaprosilo ponudnika posredujemo tudi v elektronski obliki po el. pošti.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

 

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

 

3. Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

 

4. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »PONUDBA ZA: IZVAJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBČINSKI ZGRADBI« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »PONUDBA ZA: IZVAJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBČINSKI ZGRADBI « in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

5. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne:  24.3.2016

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 23.3.2016.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik ne bo upošteval.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

6. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev:

 

ponudil najnižjo ceno.

 

Posamezna naročena enota storitev iz obrazca 4a se bo v letih 2016 in 2017 obračunavala po ceni za posamezno enoto iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

- da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

- če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

- v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

S spoštovanjem,

                                                                                                                                 

 

Žig                                                      

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                         Emil Rojc

 

 

 

 

 

 

Priloge:

- Obrazci

- Ponudba (OBR-3);

- Predračun (OBR-4);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR- 5)

 

 

ar©tur