Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

datum: 18.03.2016

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                                            OBR -  02

NAROČNIK:

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 014

625O ILIRSKA BISTRICA

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka: 430-51/2016

Datum: 17.3.2016

 

Javno naročilo v skladu s 5. odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju

(ZJN-2, Ur. l. RS, št. 12/13-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1I)

(24. člen 5. odstavek: »Določbe tega zakona, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, se ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.«)

  POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Predmet javnega naročila:    

DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

V LETU 2016 in 2017

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za dobavo blaga.

 

Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2017.

Predračun mora biti veljaven  30 dni.

Naročnik je dolžan plačati račun 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene, priložene obrazce (OBR 3, 4, 4a, 5).

V obrazec 4a vpisujete cene po enoti produkta brez DDV (v stolpec 2), cene za letno količino posam. produkta brez DDV (v stolpec 5 - zmnožek stolpec 2 x stolpec 4) in skupno ceno za letno količino vseh produktov.

Skupno ceno za letno količino vseh produktov nato vpišete tudi v obrazec 4.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami. Obrazce vam lahko naročnik posreduje v elektronski obliki.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

 

Dodatno:

-   dobava blaga poteka na osnovi posameznega naročila (naročilnica) s strani naročnika;

-    blago je potrebno dostaviti v dveh dneh po prejemu naročila;

-     z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo čistilnega materiala, in sicer za obdobje predvidoma od 1.4.2016 do 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja za čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, v posameznem letu pa se bo pogodba izvajala le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

 

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05/71 41 361.

Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne: 24.3.2016.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 23.3.2016.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik ne bo upošteval.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14):

 

ponudil najnižjo ceno za letno količino vseh produktov iz obrazca 4a.

 

Posamezna naročena enota produktov iz obrazca 4a se bo v letih 2016 in 2017 obračunavala po ceni za posamezno enoto blaga iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-          da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

Priloge:

Obrazci

 

1) obrazec 3 - ponudba

2) obrazec 4 - predračun

3) obrazec 4 a

4) obrazec 5 - izjava o izpolnjevanju pogojev

 

 

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                         Emil Rojc

 

 

ar©tur