Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

datum: 29.07.2016

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 8/2016, z dne 5.2.2016), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 75/2011, z dne 24.09.2011), Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list  RS, št. 16/2004, 120/06-odl. US in 17/2008) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, 18/1997, 30/1998, Uradni list RS, št. 31/1999 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 04/2006)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kot sledi:

1. Biomeliorativne ukrepe:

 • vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
 • postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,

2. Biotehnične ukrepe:

 • krmljenje divjadi,
 • obdelovanje krmnih njiv,

3. Tehnične ukrepe:

 • nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,
 • nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

 

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

  OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica,
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

  MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

 

  VIŠINA SREDSTEV

 

Višina sredstev je 3.575,26 evrov.

 

  ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

 

Dodeljena sredstva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8.00 do 14.30 ure, ob sredah pa do 16.30 ure, do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.

 

  NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

 

Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do ponedeljka, 22. avgusta 2016, do 9.00 ure.

 

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo:

 • Ne odpiraj – vloga na javni razpis - Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2016,
 • Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

  ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

 

Odpiranje vlog bo dne 22. avgusta 2016, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje vlog ni javno.

 

  ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

 

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

 

  DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

 

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.:  05 / 71 12 315, osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si .

 

Številka: 410-126/2016

Datum: 12.7.2016

 

 

                                                                                OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                Župan

                                                                                EMIL ROJC, l.r.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

 

 

ar©tur