Javni razpis za kadrovske štipendije občine Ilirska Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2016/2017

datum: 26.09.2016

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2016/2017

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016, z dne 05.02.2016) ter na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31.03.2011), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2016/2017 za naslednje programe in smeri izobraževanja:

 

 • 1 štipendija: diplomirani/-a inženir/-ka gradbeništva,
 • 1 štipendija: zidar,
 • 1 štipendija: oblikovalec kovin-orodjar,
 • 2 štipendiji: doktor medicine,
 • 1 štipendija: diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik,
 • 1 štipendija: inštalater strojnih instalacij

 

 

2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:

 

Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
 • imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,
 • kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),
 • ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu  v prvi letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,
 • ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,
 • za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,
 • za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,
 • kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.

 

 

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica):

 

 • fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
 • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
 • izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),
 • izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
 • dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,
 • potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
 • potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2016/2017,
 • dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2015,
 • potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2015 in
 • kratek življenjepis. 

4. Rok za oddajo prijav je 26.10.2016 do 10.00 ure.

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 26.10.2016  do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2016/2017«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

 

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

 

Številka: 110-11/2016                                                                                                                                        

Datum: 14.09.2016

 

 

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                      EMIL ROJC

Razpisna dokumentacija

ar©tur