Povabilo k oddaji ponudbe za storitev Zimske službe na občinskih cestah v mestu Ilirska Bistrica

datum: 12.10.2016

kategorija: Razpisi

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev: za storitev ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V MESTU ILIRSKA BISTRICA (NOVEMBER 2016 – MAREC 2017).

Številka: 371-64/2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev: za storitev ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V MESTU ILIRSKA BISTRICA (NOVEMBER 2016 – MAREC 2017).

 

 

naročnik:                                         OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev , ki je predmet razpisa.

 

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

    Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

    Predmet javnega razpisa:

 

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu za letu 2016/2017 v proračunski postavki 4001305, konto 4025 (tekoče vzdrževanje) v skupni vrednosti 40.000,00 EUR.

 

Naročnik bo za storitev izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN006213/2016-w01 z dne 12.10.2016.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

1. Povabilo zimska služba

2. Razpisna dokumentacija

3. Predračun

4. Priloga 2 - ceniki materialov, delovne sile in mehanizacije

5. Seznam občinskih cest v mestu Ilirska Bistrica

6. IB-ceste A2

7. IB ceste A1

 

ar©tur