Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica

datum: 01.09.2017

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017), objavlja

 

JAVNI POZIV ZA DENARNE SPODBUDE ZA DIJAKE GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

 

1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 

 

2. Predmet poziva: Predmet poziva je dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica

 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude

    Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica in sicer v 1. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije.
  • V šolskem letu 2017/2018 lahko pravico do spodbude, s prijavo na javni poziv, uveljavlja tudi dijak, vpisan v 2., 3. in 4. letnik  programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije. Pogoj za pridobitev pravice do spodbude je povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3. Prejemniku pripada spodbuda od dodelitve do izteka izobraževalnega programa, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena Pravilnika.

Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.

 

4. Višina denarne spodbude:

Višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.    

 

5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj

Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva in je na voljo na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. K prijavi priloži:

  • fotokopijo osebnega dokumenta, fotokopijo transakcijskega računa, potrdilo o vpisu, spričevalo preteklega šolskega leta (razen vpisanih v prvi letnik).

 

6. Rok za oddajo prijav je 29.09.2017 do 10.00 ure.

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 29.09.2017 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

Številka: 410-81/2017                                                                                                                                         

Datum: 04.08.2017

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                              EMIL ROJC

 

Obrazec prijave

ar©tur