Nakup reševalnega vozila z medicinsko opremo

datum: 17.10.2017

kategorija: Razpisi

Naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, je na Portalu javnih naročil, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) za »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA Z MEDICINSKO OPREMO – TIP C«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, v skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-51/2017 za izvedbo predmetnega javnega naročila, najkasneje do:

08.11.2017 do 09:00 ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Ponudba, ki se predloži osebno, mora biti oddana v Sprejemni pisarni, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Ponudbe (tudi po pošti prispele) bodo spoznane kot pravočasne, če bodo izročene naročniku na zgoraj navedenem naslovu do navedenega roka.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na sprednji del kuverte ponudniki prilepijo izpolnjen obrazec »OVOJNICA«.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe oziroma ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označitve ne bo obravnaval na javnem odpiranju ponudb, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvajanja predmeta javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb bo: 08.11.2017 ob 10:00 uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba - I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti s strani zakonitega zastopnika izdano pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

 

S spoštovanjem, 

Župan, Emil Rojc, l.r.

 

Razpisna dokumentacija

ESPD obrazec

 

ar©tur