Sanacija degradiranih območij – območje nekdanje tovarne Tok, II.faza – ponovitev

datum: 27.11.2017

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje: Sanacija degradiranih območij – območje nekdanje tovarne Tok, II.faza – ponovitev

SPREMEMBA roka oddaje :

 

Naročnik bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 14.12.2017 do 12:00 ure.

 

SPREMEMBA roka odpiranja ponudb:

Javno odpiranje prijav bo dne 14.12.2017, ob 13:00 uri, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, klet / sejna soba.

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

Sanacija degradiranih območij – območje nekdanje tovarne Tok, II.faza – ponovitev

 

naročnik:                                           OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

 

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

 

 

 

 

  1. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja.

 

             Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4000421, številka konta – 4204. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016. Sredstva se v skupni vrednosti 165.000,00 EUR so zagotovljena s NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017-2010.

 

             Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »funkcionalni ključ v roke«.

 

             Začetek izvedbe naročila je JANUAR 2018.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN009823/2017-W01 dne 27.11.2017 .

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

01 Povabilo

02 Razpisna dokumentacija

03 Popis rušitev TOK Ilirska Bistrica II. faza

04 Tehnično poročilo Kompleks TOK - rušitev

05 Načrt stavb TOK

Naročnik_ESPD

 

Načrt odstranitve objekta

   PZI načrt odstranjevalnih del

   20110829 načrt odstranjevalnih del dwg

   20120123 načrt odstranjevalnih del dwg

Varnostni načrt

   103-PNDP obrazec v2

   Gradbišče 3. faza dwg

   IV – Gradbišče faza 2

   IV – Gradbišče faza 3

   List III

   Pisni dogovor priloga

   Sheme zapore cest

   VN_Tok

   VN_Tok

   Zbirna komunalna in faza 1 dwg

 

ar©tur