Povabilo k oddaji ponudbe NMV Čistilna naprava Šembije

datum: 08.12.2017

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje: Čistilna naprava Šembije

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Čistilna naprava Šembije

 

naročnik:

                                                           

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

avčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

 

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja.

 

Sredstva v višini 150.000,00 eurov se črpajo iz proračunska postavke – 4001508.66, rebalans 2, URL.67/2017 z dne 29.11.2017.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN010097/2017-W01  z dne 08.12.2017.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

1 Povabilo k oddaji ponudbe

2 Razpisna dokumentacija

01 02 07 Rekapitulacija Šembije ČN

03 Šembije popis cene 

04 Tehnološke inštalacije

05 Šembije Elektrika

06 Tehnično poročilo tehnološki načrt

07 Tehnično poročilo zunanja ureditev

08 Šembije situacije zunanje ureditve

09 Šembije lega objekta na parcelah

10 Šembije tloris teh

Naročnik_ESPD

 

Dodatna dokumentacija:

Prerez IMFOFOV usedalnik

tehnološka shema

06 Popis Šembije el dovod

 

 

ar©tur