JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2018

datum: 26.02.2018

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016, 61/2017), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018, z dne 21.02.2018) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2018

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2018.

 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 38.361 EUR:

- sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L): do 21.177 EUR,

- sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1): do 5.929 EUR,              

- sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2): do 1.800 EUR,

- sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3): do 4.235 EUR,

- sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih  

                 ali drugih podobnih svečanostih (M4): do 2.255 EUR,

- sklop VI: sofinanciranje publikacij (N): do 2.965 EUR.

 

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 1.694 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte: Primorska poje, Zlata jesen in Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.

 

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska srečanja do višine 1.058 EUR, od katerih se do višine 530 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.

 

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in sicer največ do navedenih zneskov:

- dan upora proti okupatorju do 449 EUR,

- prvi maj – praznik dela do 906 EUR,

- dan državnosti do 450 EUR,

- dan samostojnosti do 450 EUR.

 

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:

 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

2. POGOJI IN MERILA

 

Na razpis se lahko prijavijo:

 • kulturna društva,
 • ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
 • zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
 • javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
 • samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

 

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo);
 • da so registrirani skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov;
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto;
 • imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu;
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
 • da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
 • posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica;
 • posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:

 • na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica in celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica;
 • Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige in ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica;
 • uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica v izogib prirejanja kulturnih dogodkov na več lokacijah istočasno.

 

Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, v kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina Ilirska Bistrica.

 

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.

 

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

 

Prijava na javni razpis mora biti napisana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec: OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja prijavitelj. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi; k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).

 

4. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 3. 4. 2018 do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni razpis KULTURA 2018 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

6. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Odpiranje prijav bo predvidoma 4. 4. 2018 ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2018 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže kot nepopolna.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh: tel. 05 71 12 333.

 

 

Številka: 410-11/2018-2                                                                                                                                        Datum: 26. 2. 2018

                                                                                                             

                                                                                                                                                     Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                                                                                         Emil Rojc

Razpisna dokumentacija

Obrazci

ar©tur