Nakup reševalnega vozila – TIP B - pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

datum: 03.09.2018

kategorija: Razpisi

Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica;

telefon: +386 5 714 13 61;

telefaks: +386 5 714 12 84;

spletna stran: http://www.ilirska-bistrica.si;

matična številka: 5880416000;

ID za DDV: SI19908911;

transakcijski račun: SI56 0123 8010 0016 470; SI56 0123 8849 8940 726; SI56 0123 8777 7000 087.

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila za »NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA – TIP B - pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa«.

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, v skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-43/2018 za izvedbo predmetnega javnega naročila, najkasneje do: 09. oktobra 2018, do 12:00 ure.

 

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 09. oktobra 2018, do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način, ki je določen v nadaljevanju.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za predložitev ponudbi tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

 

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na spletni strani naročnika: »http://www.ilirska-bistrica.si pod rubriko Razpis«.

 

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvajanja predmeta javnega naročila.

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09. oktobra 2018 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do ».pdf dokumenta«, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku 60 minut.

Ponudnik, ki odda ponudbo, ima te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb« šteje za vročen ponudniku.

 

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) in ga mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je do 09. oktobra 2018, do 12:00 ure, po pošti (priporočeno) ali jo oddati osebno na naslovu naročnika, v zaprti ovojnici, na naslov: OBČINA ILIRSKA BISTRICA (vložišče), Bazoviška cesta 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika (priloga razpisne dokumentacije).

 

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

 

S spoštovanjem, 

Župan, Emil Rojc, l.r.

 

Portal javnih naročil:  http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=273012.

Oznaka naročila je JN006044/2018-B01.

 

Razpisna dokumentacija (.doc)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

ESPD

                                                        

                      

ar©tur