Povabilo k oddaji ponudbe za komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO

datum: 28.09.2018

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Povabilo k oddaji ponudbe: na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku za storitev gradnje:

Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO

Oznaka naročila je JN006698/2018-B01
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=275931

 

naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa. Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

2. Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

3. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja - Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO, oznaka naročila je JN006698/2018-B01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=275931, sredstva se črpajo iz proračunska postavke 4001508,4204 ocenjena vrednost naročila je 1.000.000 z ddv-jem.

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da če naročnik ne bo pridobil  ustreznega podaljšanja roka za koriščenje sofinancerskih sredstev, si pridržuje pravico do zavrnitve posameznih ponudb oz. zavrnitve vseh ponudb.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

0 IC IB TRNOVO razpisna dokumentacija.pdf
01 IC IB TRNOVO CESTA in CELOTNA REKAPITULACIJA.xls
02 IC IB TRNOVO JAVNA RAZSVETLAJVA REKAPITULCIJA.xls
02 IC IB TRNOVO JR JUGOVZHOD.xls
02 IC IB TRNOVO JR SEVEROZAHOD.xls
05 IC IB TRNOVO VODOVOD_dopolnjeno_razdelilni_vodovod.xls
10 IC IB TRNOVO situacija vodovod.pdf
11 IC IB TRNOVO situacija fekalna.pdf
12 IC IB TRNOVO situacija meteorna 1.pdf
13 IC IB TRNOVO situacija meteorna 2.pdf
14 IC IB TRNOVO zakoličba meteorna_fekalna.pdf
Narocnik_ESPD (5).xml
Povabilo k oddaji ponudbe..docx

 

ar©tur