Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev avtobusnega postajališča Pregarje

datum: 04.10.2018

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe: na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje: Ureditev avtobusnega postajališča PREGARJE,  oznaka naročila je JN006885/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276857.

 

naročnik:                                          OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

    Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

    Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja - Ureditev avtobusnega postajališča PREGARJE, oznak naročila je JN006885/2018-W01,, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276857

 

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke:4001306.99 zagotovljena so sredstva v višini 80.000,00 evrov z ddv -jem.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

00 Razpisna dokumentacija.pdf

01 PREDRAČUN Avtobusno postajališče Pregarje.xls

02 TEHNIČNO POROČILO.pdf

03 GRADBENA SITUACIJA.pdf

04 KARAKTERISTIČNI PREREZ.pdf

05 SITUACIJA_predvidena.pdf

06 SITUACIJA_prometna ureditev.pdf

07 Narocnik_ESPD (6).xml

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                             

ar©tur