Novogradnja OŠ Podgrad – izgradnja povezovalnega hodnika

datum: 08.10.2018

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

NAROČNIK: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, identifikacijska številka naročnika za DDV: SI19908911, matična številka: 5880416, vabi k predložitvi ponudbe za »NOVOGRADNJA OŠ PODGRAD – IZGRADNJA POVEZOVALNEGA HODNIKA« v skladu z razpisno  dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in istalacijskih del. Dela obsegajo:

  • gradbena dela in obrtniška dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela, kanalizacija, drenaža, montažna dela, druga obrtniška dela, zunanja ureditev) in

  • instalterska dela.

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3, objavljeni na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika http://www.ilirska-bistrica.si/.

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portal javnih naročil www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (61. člen ZJN-3). Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

Naročnik sme v skladu z 61. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi pisne ponudbe, v skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-50/2018 za izvedbo predmetnega javnega naročila, najkasneje do: 24. oktobra 2018, do 12:00 ure.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. oktobra 2018, do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način, ki je določen v nadaljevanju.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za predložitev ponudbi tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na spletni strani naročnika: »http://www.ilirska-bistrica.si pod rubriko Razpis«.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvajanja predmeta javnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. oktobra 2018 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do ».pdf dokumenta«, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku 60 minut.

Ponudnik, ki odda ponudbo, ima te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb« šteje za vročen ponudniku.

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) in ga mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je do 18. oktobra 2018, do 12:00 ure, po pošti (priporočeno) ali jo oddati osebno na naslovu naročnika, v zaprti ovojnici, na naslov: OBČINA ILIRSKA BISTRICA (vložišče), Bazoviška cesta 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika (priloga razpisne dokumentacije).

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

S spoštovanjem, 

Župan, Emil ROJC

Razpisna dokumentacija - sprememba II

Tlorisi

ar©tur