Povabilo k oddaji ponudbe Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek

datum: 12.10.2018

kategorija: Razpisi

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje: Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek, oznaka naročila je JN007099/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278119.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje: Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek, oznaka naročila je JN007099/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278119.

 

naročnik:                                          OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja - Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek, oznak naročila je JN007099/2018-W01,, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278119

 

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke: 4001604.32 Vodovodno omrežje po občini Ilirska Bistrica, zagotovljena so sredstva v višini 270.000,00 evrov z ddv -jem.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

                                                                                                                            

Povabilo k oddaji ponudbe_čistilna naprava v vodarni Podstenjšek

00 Razpisna dokumentacija POPRAVKI

01 Celoten POPIS DEL PODSTENJŠEK

02 PODSTENJSEK_SITUACIJA

03  TEHNIČNO POROČILO ARHITEKTURA

04 TEHNIČO POROČILO GRADBENE KONSTRUKCIJE

05 TEHNOLOGIJA

06 ARHITEKTURA

Narocnik_ESPD (7)

ar©tur