Povabilo k oddaji ponudbe Deponija Jelšane II. faza

datum: 19.12.2018

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje Deponija Jelšane II. faza

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

Deponija Jelšane II. faza

Oznaka naročila je JN008665/2018-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288096 

 

naročnik:   

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361

Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja - Deponija Jelšane II. faza, oznak naročila je JN008665/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288096

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 40010502, številka konta – 420402. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018. Sredstva v skupni vrednosti 150.000,00 EUR so zagotovljena s NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV in sicer za leto 2019 – 150.000,00 EUR

Pogodba bo sklenjena in realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik v letu 2019 zagotovil ustrezno financiranje v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

01 Povabilo k oddaji ponudbe Jelšane II faza

02 Razpisna dokumentacija

03 Popis del zapiranje Jelšane II. faza 

10 Tehnično poročilo - zapiranje odlagališča Jelšane

11 Situacije_končne_Jelšane

12 Detajl prekrivanja brežine Jelšane

13 Detajl prekrivnega tesnenja-brezine Jelšane

7 Detajl izpusta

4,5 Detajl kanaleta, koritnica

6 Detajl bet. jaška

Narocnik_ESPD_Jelšane II faza

ar©tur