Povabilo k oddaji ponudbe Kanalizacija Čelje II. faza

datum: 21.12.2018

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje Kanalizacija Čelje II. faza

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Kanalizacija Čelje II. faza

 

Oznaka naročila je JN008730/2018-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288410

 

naročnik:                                         

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6230 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja - Kanalizacija Čelje II. faza, oznak naročila je JN008730/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288410

 

 

             Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 40010308, številka konta – 42040141. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018. Sredstva v skupni vrednosti 100.000,00 EUR so zagotovljena s NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV in sicer za leto 2018 – 30.000 EUR in za 2019 – 70.000,00 EUR

 

Pogodba bo sklenjena in realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik v letu 2019 zagotovil ustrezno financiranje v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

Povabilo k oddaji ponudbe_kanlizacija Čelje II faza

01 Razpisna dokumentacija kanalizacija Čelje II faza

03 Čelje_II faza_Gradbena dela_03_POPIS

04 Čelje_II faza_Tehnično poročilo

05 Čelje_II faza_situacija_PGD_15

Narocnik_ESPD_kanalizacija_Čelje_II_faza

ar©tur