Povabilo k oddaji ponudbe skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil občine Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020

datum: 20.03.2019

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil občine Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020

NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

625O ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 430-22/2019-2

Datum: 20.3.2019

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za storitev.

 

1. Predmet javnega naročila: SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL

OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2019 in 2020

 

2. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Cene so fiksne do konca leta 2020 in za čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

Ponudba mora biti veljavna 30 dni.

Plačilo se izvaja po izvedenih storitvah po mesečnih računih. Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa v elektronski obliki.

 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene priložene obrazce (Obr. 1, 1a, 2):

- izpolnjena in podpisana ponudba - Obr. 1 in 1a,

- izpolnjena in podpisana Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in

sprejemanju pogojev naročnika – Obr. 2.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

 

Specifikacija naročila v tabeli - obrazec 1a pod zapored. št. 1 - Vzdrževanje vozil:

 • Vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost štirih (4) službenih vozil (osebna vozila),
 • pregled se opravi vsakih 14 dni (po potrebi in na poziv naročnika lahko tudi na krajše obdobje),
 • delo obsega: pregled olja, tekočin, gum, funkcionalnost vseh naprav; izvajalec je dolžan spremljati in opozoriti naročnika v primeru potrebe po popravilu ali odpravi nepravilnosti, da lahko naročnik pravočasno naroči popravilo,
 • organizacija pranja in čiščenja vozil,
 • skrb za redni tehnični pregled in opravljanje rednih servisov na vozilih,
 • skrb za pravočasno zavarovanje, registracijo vozil, nakup vinjet,
 • vodenje evidence o opravljenih kontrolah in morebitnih popravilih,
 • vodenje evidenc na zahtevo naročnika.

 

Cena storitve »vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil» ne zajema cene storitve pranja, čiščenja vozil, menjave in centriranja pnevmatik, porabe materiala. V kolikor ponudnik nudi tudi te storitve, navede ceno in specifikacijo te storitve posebej v tabeli - obrazec 1a od zapored. št. 2 dalje.

 

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje naročnika. Zahteve in pogoji ter predložena ponudba ponudnika  v celoti postanejo sestavni del pogodbe.

Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik NE bo obravnaval.

Z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za izvedbo storitve in sicer za obdobje do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, izvajala pa se bo le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

Opomba: javno naročilo je pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in zanj velja zgolj določba 2. odstavka 21.člena cit. zakona.

 

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

 

3. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

ura: 12:00

dne:  28.3.2019.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 27.3.2019.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik ne bo obravnaval.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ponudil najnižjo ceno.

Posamezna naročena storitev iz obrazca 1a se bo ves čas trajanja pogodbe obračunavala po ceni za posamezno enoto iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da NE izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

 •  da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;
 • če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;
 • v drugih utemeljenih primerih.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve na elektronski naslov posameznega ponudnika, naveden v oddani ponudbi.

 

Naročnik sme vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v primeru, da bi prišlo do nesklenitve takšne pogodbe iz razlogov na strani ponudnika, izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici.

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                          Emil Rojc

Priloge:

ponudba Obr. 1 

ponudba Obr. 1a

Izjava – Obr. 2

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov.docx

ar©tur