Povabilo k oddaji ponudbe dobava čistilnega materiala za občino Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020

datum: 20.03.2019

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe dobava čistilnega materiala za občino Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

625O ILIRSKA BISTRICA

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka: 430-24/2019-2

Datum: 20.3.2019

  POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za dobavo blaga.

 

1. Predmet javnega naročila:        

DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2019 in 2020

 

2. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2020 in čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

Ponudba mora biti veljavna 30 dni.

Plačilo se izvaja po opravljenih dobavah po mesečnih računih. Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa v elektronski obliki.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene, priložene obrazce (Obr. 1, 1a, 2).

V obrazec 1a vpisujete cene po enoti produkta brez DDV (v stolpec 2), cene za ocenjeno letno količino posam. produkta brez DDV (v stolpec 5 - zmnožek stolpec 2 x stolpec 4) in skupno ceno za ocenjeno letno količino vseh produktov.

Skupno ceno za ocenjeno letno količino vseh produktov nato vpišete tudi v obrazec 1.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje naročnika ter upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). Zahteve in pogoji ter predložena ponudba ponudnika  v celoti postanejo sestavni del pogodbe.

Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno ali bodo vsebovale napake, naročnik NE bo obravnaval.

 

Dodatno:

  • dobava blaga poteka sukcesivno na osnovi posameznega naročila (zahtevek/naročilnica/el.sporočilo) s strani naročnika;
  • blago je potrebno dostaviti v dveh dneh po prejemu naročila v kakovosti, določeni v obrazcu Obr. 1a;
  • z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo čistilnega materiala, in sicer za obdobje do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, izvajala pa se bo le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

Opomba: javno naročilo je pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in zanj velja zgolj določba 2. odstavka 21.člena cit. zakona.

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05/71 41 361.

 

3. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

  • ura: 17:00
  • dne: 28.3.2019.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 27.3.2019.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik NE bo upošteval.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17):

 

ponudil najnižjo ceno za ocenjeno letno količino vseh produktov iz obrazca 1a.

 

Posamezna naročena enota produktov iz obrazca 1a se bo ves čas trajanja pogodbe obračunavala po ceni za posamezno enoto blaga iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

  • da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;
  • če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;
  • v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik sme vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v primeru, da bi prišlo do nesklenitve takšne pogodbe iz razlogov na strani ponudnika, izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici.

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                         Emil Rojc

 

Priloge:

 obrazec 1 - ponudba

obrazec 1a – ponudbena cena za dobavo čistilnega materiala

obrazec 2 - izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila ter sprejemanju pogojev naročnika

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov.docx

 

ar©tur