JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS - STROKOVNI SODELAVEC VII/1- SODELAVEC NA PROJEKTU

datum: 12.04.2019

kategorija: Razpisi

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS - STROKOVNI SODELAVEC VII/1- SODELAVEC NA PROJEKTU

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - ZJU – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

OBČINA ILIRSKA BISTRICA objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas s polnim delovnim časom zaradi izvedbe projekta CROSSMOBY v obdobju do 31.8.2021 - STROKOVNI SODELAVEC VII/1- SODELAVEC NA PROJEKTU v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Zahtevana izobrazba:
-    Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) smer arhitektura/krajinska arhitektura
-    Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) smer arhitektura/krajinska arhitektura
-    Najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) smer arhitektura/krajinska arhitektura

2. delovne izkušnje: 8 mesecev
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat opravljen magisterij znanosti, doktorat znanosti oziroma zaključen specialistični študij.

3. Posebni pogoji:  
- osnovna raven znanja angleškega jezika

4. Želena znanja, sposobnosti in lastnosti: poznavanje uporabe računalnika

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:
-    delo na projektu CROSSMOBY
-    sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja
-    sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja
-    sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna
-    izvajanje nalog na področju javnih naročil
-    izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti
-    pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil
-    pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij
-    opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja
-    reševanje zahtevnejših pobud in predlogov
-    pripravljanje analiz in poročil
-    izvajanje strokovno tehničnih nalog
-    priprava programov
-    izvajanje in priprava javnih naročila na področju
-    pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij
-    sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju
-    sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv
-    sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa z delovnega področja
-    spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog
-    opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu vodje oddelka, župana in direktorja občinske uprave.

Prijava se vloži na posebnem priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«. Prijave, ki ne bodo vsebovale navedenega obrazca, ne bodo upoštevane.

Prijava kandidata na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3.    pisno izjavo glede osnovne ravni znanja angleškega jezika,
4.    pisno izjavo kandidata, da za namen postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka  iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženega obrazca »vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, na podlagi priloženih izjav in dokazil.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu pod zap. št. 1. posebne priloge št. 1 – 9.4.2019 Akta o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica:
Strokovni sodelavec VII/1 - sodelavec na projektu.
Z izbranim kandidatom sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 1.8.2021 za čas trajanja projekta »CROSSMOBY«, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali v drugih prostorih delodajalca.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1- SODELAVEC NA PROJEKTU« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 delovnih dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni.

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na telefonski številki 05/71-12-300.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-8/2019-1
Datum: 12.4.2019

 

                                                                                                                                                                 OBČINA ILIRSKA BISTRICA
                                                                                                                                                                                   ŽUPAN
                                                                                                                                                                               EMIL ROJC

 

Vloga za zaposlitev-obrazec ST - april 2019.docx

 

ar©tur