Povabilo k oddaji ponudbe Obnova vodovoda Knežak - rezervoar Obroba

datum: 30.09.2019

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje : Obnova vodovoda Knežak - rezervoar Obroba

Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Obnova vodovoda Knežak - rezervoar Obroba

 

 

naročnik:                                            OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja - Obnova vodovod Knežak - rezervoar Obroba, sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4001604, številka konta – 4204, OB038-19-0035; Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

01 Povabilo k oddaji ponudbe Obnova vodovoda Knežak_Obroba

02 Razpisna dokumentacija Obnova vodovoda Knežak_Obroba

02 Razpisna dokumentacija Obnova vodovoda Knežak_Obroba

03 VODOVOD KNEŽAK VH BAČ OBROBA_popis del za razpis_popravljene formule

04 VODOVOD Knežak VH Obroba cesta in pločnik

05 VODOVOD Knežak VH Obroba cesta in pločnik TP G _popis del za razpis_JR

G _popis del za razpis_JR_popravljene formule

Narocnik_ESPD_obnova vodovoda Knežak_rezvoar Obroba

Jaški Knežah - VH Bač

ar©tur