Razpis za prosto delovno mesto Računovodja VII/2-III – PRIPRAVNIK

datum: 11.12.2019

kategorija: Razpisi

Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, javno objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom:

 

Računovodja VII/2-III – PRIPRAVNIK (šifra DM J017093).

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri (ekonomija)
 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske smeri (ekonomija)
 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske smeri (ekonomija)
 • občasno delo z začasno prerazporeditvijo delovnega časa
 • vozniški izpit B kategorije.

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti: poznavanje uporabe računalnika

 

Naloge na delovnem mestu:

 • vodenje poslovnih knjig
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bilanco države in občin
 • izvajanje visoko strokovnih del s področja računovodstva in javnih financ
 • pomoč pri vodenju poslovnih knjig za krajevne skupnosti in občino
 • priprava ustreznih knjigovodskih listin za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij
 • sodelovanje pri  izvajanju postopkov javnih naročil za krajevne skupnosti in sicer na področjih oziroma nalogah, ki niso vključene pri drugih oddelkih občinske uprave
 • sodelovanje pri pripravi pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje izvrševanja proračuna ter spremljanje pravilnost izvajanja pogodb
 • kontroliranje knjigovodskih listin kot podlage za obveznost uporabnika, ter preverjanje obstoja obveznosti in pogojev, pod katerimi obveznost zapade v plačilo
 • pomoč in priprava ter izdelava zaključnega računa, polletnega poročila in vmesnih poročil za krajevne skupnosti ter priprava in izdelava premoženjske bilance za krajevne skupnosti
 • priprava analiz, informacij, poročil, statističnih pregledov in drugih podlag za odločanje,
 • zbiranje in urejanje podatkov z delovnega področja  ter vodenje evidenc za krajevne skupnosti in občino,
 • sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov z računovodsko finančnega področja krajevnih skupnosti in občine,
 • koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev krajevnih skupnosti (računsko sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola) in predsedniki krajevnih skupnosti ter sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno
 • sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno
 • samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, pogodb, aktov,…
 • nadzor in odgovornost izvrševanja plačilnih nalogov oziroma plačevanja zapadlih obveznosti za vse neposredne proračunske uporabnike
 • nadzor nad blagajniškim poslovanjem, spremljanje prihodkov in odhodkov proračuna
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • vodenje knjige in vseh evidenc neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev ter drobnega inventarja
 • preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov) z zakonskimi določili, ki urejajo to področje
 • kontrola knjigovodskih listin in potrjevanje zahtevkov za izplačilo
 • razlaga gradiv na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog
 • samostojno opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu vodje oddelka, direktorja, župana.

 

V Pravilniku o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) je v 2. členu navedeno, da je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Kandidati, za katere bo iz vlog razvidno, da so že bili zaposleni in so že pridobili ustrezne delovne izkušnje za opravljanje dela na stopnji, za katero je po tej objavi predvideno, da se kandidat usposobi, ne bodo vključeni v izbirni postopek.

 

Prijava se vloži na posebnem priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«.

Prijave, ki ne bodo vsebovale navedenega obrazca, ne bodo upoštevane.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila).

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov se bo presojalo na podlagi priloženega obrazca »vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, na podlagi priloženih izjav in dokazil.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu pod zap. št. 1. posebne priloge št. 2 – 6.12.2019 Akta o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica:

Računovodja VII/2-III – PRIPRAVNIK.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali v drugih prostorih delodajalca.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za prosto delovno mesto Računovodja VII/2-III – PRIPRAVNIK« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 delovnih dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na telefonski številki 05/71-12-300.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-23/2019-1

Datum: 10.12.2019

Priloga:

Vloga - pripravnik dec 2019.doc

 

 

 

                                                                                                                               OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                                                              EMIL ROJC

 

 

 

 

ar©tur