Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občina Ilirska Bistrica

datum: 08.05.2020

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občina Ilirska Bistrica

Občina  Ilirska Bistrica, s sedežem na naslovu Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
(v nadaljevanju naročnik oziroma koncedent),

je na podlagi  36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), in določb Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 03/2003),

pripravila razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občina Ilirska Bistrica ter objavlja povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetne koncesije.

Koncedent vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, ki mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občina Ilirska Bistrica.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si),

Oznaka naročila je JN002841/2020-B01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=353412

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dragica Kastelic Boštjančič, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: e-pošta: dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si.

 

01 povabilo

02 razpisna dokumentacija

02A razpisna dokumentacija_obrazci

03 Plan urejanja zelenih površin_predračun

04 pogodba

05 priloga 01

06 zelene površine GRAFIKA

Narocnik_ESPD

ar©tur