Javni razpis za preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

datum: 24.06.2020

kategorija: Razpisi

Številka:               430-14/2020

Datum:                 24.06.2020

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku za storitev gradnje:

 

Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

 

 

naročnik:                                           OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je gradnja - Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, oznaka naročila je JN004056/2020-B01,  povezava do objave:

 

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358411

 

Sredstva se črpajo iz projekta OB038-16-0037, gradnja bo potekala glede na dinamiko financiranja po posameznih letih 2020,2021 in 2022. Zagotovljena finančna sredstva za posamezno leto so:

 

2020 -        200.000,00

2021 -     1.251.000,00

2022 -     1.500.000,00

 

Skupaj so zagotovljena sredstva v višini 2.951.000,00.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji

javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

Pripravil: Mitja BOŽIČ

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

Popravek ZD Ilirska Bistrica

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija doc

Pogodba

Načrt arhitekture PZI

AB skupna rekapitulacija korigiran popis 

C strojne inštalacije korigiran popis

D1 elektro inštalacije korigiran popis 

D2 elektro inštalacije korigiran popis

ESPD

3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE

3.2 NAČRT ELEKTROTEHNIKE - SISTEM ZA TEHNIČNO VAROVANJE

4. NAČRT STROJNIŠTVA

6. NAČRT POŽARNE VARNOSTI

00-ZD ILIRSKA BISTRICA PZI - PDF

Podstavki kipov

ar©tur