Povabilo k oddaji ponudbe Ureditev prostorov v občinski stavbi

datum: 02.07.2020

kategorija: Razpisi

predmet javnega razpisa je gradnja – Ureditev prostorov v občinski stavbi, Oznaka naročila je JN004182/2020-W01.

Povabilo k oddaji ponudbe: Ureditev prostorov v občinski stavbi

naročnik:                                            

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361

Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa. Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je gradnja – Ureditev prostorov v občinski stavbi, Oznaka naročila je JN004182/2020-W01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358939

Sredstva se črpajo iz projekta OB038-11-0039. Zagotovljena finančna sredstva so: 170.000,00 z ddv-jem.

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji   

javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in

pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudbe morajo biti

pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

Pripravil: Mitja BOŽIČ

 

                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

01 povabilo

02 Razpisna dokumentacija

03 Vzorec pogodbe

04 Gradbena dela NOTARIAT

05 Elektrika NOTARIAT

06 Gradbena dela SPREJEMNA PISARNA

07 Elektrika SPREJEMNA PISARNA

08 Strojne instalacije NOTARIAT in SPREJEMNA PISARNA

09 SKUPNA REKAPITULACIJA

10 ARHITEKTURA

11 TLORIS PRITLIČJA_SPREJEMNA PISARNA

12 TLORIS, POGLED, OPREMA_NOTARIAT

13 TLORIS_NOTARIAT

14 TLORIS, POGLED, OPREMA_SPREJEMNA PISARNA

15 POGLED, TLORIS, OPREMA_SPREJEMNA PISARNA

Narocnik_ESPD Ureditev prostorov v občinski stavbi

10 SHEMA VRAT_Vn1

11 SHEMA VRAT_Vn2

12 SHEMA VRAT_Vn3

13 SHEMA VRAT_Vn4

14 SHEMA VRAT IN PREDELNE STEKLENE STENE

 

ar©tur