JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov za PREDSTAVNIKA PACIENTOV V SVETU ZAVODA KRAŠKIH LEKARN ILIRSKA BISTRICA

datum: 02.07.2020

kategorija: Razpisi

SVET USTANOVITELJIC KRAŠKIH LEKARN ILIRSKA BISTRICA     

Bazoviška cesta 14

6250 Ilirska Bistrica

                                                                                                                                                                                                               

Svet ustanoviteljic Kraških lekarn Ilirska Bistrica na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/19) objavlja       

 

 

JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov za PREDSTAVNIKA PACIENTOV V SVETU ZAVODA KRAŠKIH LEKARN ILIRSKA BISTRICA

 

 

 1. Predmet javnega poziva

 

Predmet javnega poziva je izbor predstavnika pacientov v Svet zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica za mandatno obdobje petih let.

 

12. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/19)  določa sledečo sestavo sveta zavoda, ki šteje skupno trinajst (13) članov:

-  6 predstavnikov občin ustanoviteljic,

-  5 predstavnikov zaposlenih v zavodu,

-  1 predstavnik pacientov in

-  1  predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Predstavnika pacientov imenuje Svet ustanoviteljic Kraških lekarn Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic lekarne), na podlagi izvedenega javnega poziva.

Mandat sedanjemu svetu, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/19)  poteče v 6 mesecih od uveljavitve odloka, to je 4.7.2020.

 

  Predlagatelji predstavnika pacientov

 

Predloge za imenovanje predstavnika pacientov lahko podajo posamezniki ali organizacije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v eni izmed občin ustanoviteljic javnega zavoda: Občina Divača, Občina Ilirska Bistrica, Občina Komen, Občina Pivka, Občina Postojna in Občina Sežana.

 

  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati

 

Kandidati naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so polnoletni in opravilno sposobni,
 • imajo stalno prebivališče v eni izmed naštetih občin ustanoviteljic zavoda: Občini Divača, Občini Ilirska Bistrica, Občini Komen, Občini Pivka, Občini Postojna ali Občini Sežana,
 • imajo izkušnje iz poznavanja dela javnih zavodov, s področja lekarniške dejavnosti, z ekonomskega področja ter sodelovanja v  svetu katerega od zavodov.

 

  Predlogi za kandidaturo

 

Predlogi za kandidaturo morajo vsebovati:

 • naziv oziroma ime in priimek, naslov ter kontaktne podatke predlagatelja,
 • podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, stalno prebivališče, podatki o izobrazbi ter poklicu oz. delu, ki ga opravlja, kontaktni podatki)
 • življenjepis kandidata iz katerega so razvidne pretekle delovne izkušnje, zlasti tiste, ki predstavljajo poznavanje dela javnih zavodov, sodelovanje v svetu katerega od zavodov, izkušnje s področja lekarniške dejavnosti in izkušnje z ekonomskega področja,
 • pisno soglasje kandidata h kandidaturi ter soglasje o uporabi osebnih podatkov.

 

Kandidatura se mora oddati na priloženem obrazcu.

Obrazec je dosegljiv tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: https://www.ilirska-bistrica.si/.

 

 

  Oddaja predlogov

 

Predlogi za kandidaturo se podajo pisno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Svet ustanoviteljic Kraških lekarn Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom: »predlog za člana sveta zavoda Kraških lekarn«. Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja.

Predlogi  se lahko pošljejo pisno po pošti ali preko elektronske pošte na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

Predlog se šteje za pravočasnega tudi v primeru, če je oddan na pošto priporočeno do vključno  zadnjega dne roka za prijavo.

 

  Objava javnega poziva in rok za oddajo predlogov

 

Javni poziv se objavi na spletni strani zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, spletnih straneh vseh občin ustanoviteljic zavoda ter v časopisu Primorske novice.

Rok za prijavo je 8 dni od zadnje objave v skladu s prejšnjim odstavkom.

Nepravilnih, nepopolnih in nepravočasnih  predlogov kandidatov se ne bo obravnavalo.

 

  Imenovanje

 

Izbor kandidata za predstavnika pacientov v svet zavoda opravi Svet ustanoviteljic lekarne v skladu z določili

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.

Imenovani kandidat in predlagatelj bosta o imenovanju obveščena v roku 8 dni po odločitvi Sveta ustanoviteljic lekarne.

 

 

Dodatne informacije o izvedbi javnega poziva lahko dobite na tel. št. 05/ 71 12 330 ali preko el. pošte: zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

Številka: 014-20/2020 - 5

Datum: 01.07.2020

 

 

                                                                    Predsednik Sveta ustanoviteljic

                                                                  Kraških lekarn Ilirska Bistrica

 

                                                                 Emil Rojc

 

Priloga:

Obrazec

obrazec predlagatelj svet zavoda KL 2020.docx

 

 

 

ar©tur