Razpis za ravnatelja OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

datum: 12.03.2021

kategorija: Razpisi

Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25 b,6250 Ilirska Bistrica na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 3. seji Sveta zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, dne 25.2.2021,

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF,57/12 – ZPCP-2D,2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1.9.2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis.

 

Prijavo z dokazili kandidat pošlje na naslov:

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ANTONA ŽNIDEREŠIČA

ILIRSKA BISTRICA

ROZMANOVA 25 B

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

 

Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

ar©tur