PONOVNI JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov – predstavnikov strokovne javnosti za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

datum: 31.03.2021

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 18. in 31. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14/2008, v nadaljevanju: odlok) in v skladu s Pravili za izvedbo postopka imenovanja uredniškega odbora, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela na 12. seji dne  31. 3. 2021, objavlja

 

JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov –

predstavnikov strokovne javnosti za člane uredniškega odbora

glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

1. Uredniški odbor šteje 7 članov.

V uredniškem odboru so:

 • 2 predstavnika Občine Ilirska Bistrica in
 • 5 predstavnikov strokovne javnosti, ki delujejo oziroma imajo izkušnje s posameznih področij dela in življenja v občini, glede na namen in cilj glasila v skladu 7. členom odloka,

od katerih je bil 1 član kot predstavnik strokovne javnosti predlagan na podlagi javnega poziva z dne 2.12.2020, št. 030-2/2020-7, 2 člana kot predstavnika strokovne javnost pa na podlagi javnega poziva. 

PONOVNI JAVNI POZIV TAKO VELJA ZA PREOSTALA 2 ČLANA, PREDSTAVNIKA STROKOVNE JAVNOSTI.

 

2. Predlagatelji predstavnikov strokovne javnosti:

Predloge za imenovanje preostalih dveh (2) predstavnikov strokovne javnosti se zbere na podlagi javnega poziva, ki se ga objavi na spletni strani občine.

 

Predlagatelji so lahko:

 • občani občine Ilirska Bistrica, katerim je prvenstveno namenjeno glasilo; zavodi, društva, zveze društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja kulture, športa, izobraževanja, drugih družbenih dejavnosti, znanosti; podjetja, obrtniki in njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.

 

3. Kandidati naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so občani občine Ilirska Bistrica;
 • da kandidati s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na različnih področjih družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda občinskega glasila;
 • glede na to, da predstavljajo strokovno javnost, pričakujemo od kandidatov, da delujejo oziroma imajo izkušnje s posameznih področij dela in življenja v občini, glede na namen glasila, ki je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, občinske uprave, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, krajevnih skupnosti, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini, o aktualnih gospodarskih, socialnih, kulturnih, športnih, političnih in drugih dogajanjih. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.

 

4. V predlogu za kandidata je potrebno navesti naslednje podatke:

Podatki o predlagatelju:

 • naziv oziroma ime in priimek ter naslov predlagatelja,
 • predlagatelj navede kratko utemeljitev predloga,
 • predlagatelj navede izkušnje kandidata s posameznih področij dela in življenja v občini, glede na namen in cilj glasila.

Podatki o predlaganem kandidatu:

 1. ime in priimek,
 2. stalno prebivališče,
 3. poklic oziroma delo, ki ga opravlja kandidat,
 4. izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in obdelavo osebnih podatkov.

 

5. Oblikovanje predloga kandidatov:

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja bo preverila pravočasnost in popolnost prispelih predlogov za evidentiranje kandidatov ter pripravila seznam kandidatur in predlog za imenovanje uredniškega odbora in ga posredovala županu, ta pa ga predlaga v obravnavo  Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica.

V skladu z 18. členom odloka člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi« imenuje občinski svet na predlog župana.

 

Pri oblikovanju predloga za imenovanje uredniškega odbora Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja praviloma upošteva:

 • da kandidati s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kateremkoli področju družbenega življenja, predvsem pa kulturnem in izobraževalnem, lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda občinskega glasila;
 • enakomerno zastopanost posameznih področij dela in življenja v občini, tako da predlaga kandidate – predstavnike strokovne javnosti s posameznih področij (predvidoma: področje gospodarstva; področje kulture, športa; izobraževanja, družbenih dejavnosti; področje dejavnosti krajevnih skupnosti, društev in drugih organizacij, ki delujejo v javnem interesu)
 • enakomerno zastopanost iz različnih teritorialnih delov občine, v kolikor je to možno upoštevati glede na prispele kandidature.

 

6. Objava javnega poziva in roki za pošiljanje predlogov:

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.

Rok za posredovanje predlogov je do 16. 4. 2021 do 14. ure.

 

7.Oddaja predlogov:

Predlagatelji predloge za evidentiranje kandidatov za člana uredniškega odbora pošljejo na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Preloge lahko pošljejo pisno po pošti ali preko elektronske pošte na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

8. Obvestilo o imenovanju:

Predlagatelji in kandidati bodo o imenovanju članov uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica obveščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o imenovanju članov uredniškega odbora. Člane bo na prvo konstitutivno sejo uredniškega odbora sklical župan.

 

9. Dodatne informacije o izvedbi javnega poziva lahko dobite v času uradnih ur na tel. št. 05 71 41 361 in prek  el. pošte: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

V besedilu so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 030-2/2020-28

Datum: 31. 3. 2021

 

                                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                                                                                                       Predsednik

                                                                                                                                                   Marjan Tavčar, l.r.

Privolitev za obdelavo OP-javna_obravnava-uredniški odbor BO -2021.docx

ar©tur