PRIJAVA ŠKODE ZARADI SUŠE V LETU 2022

datum: 25.08.2022

kategorija: Razpisi

Številka: 844-1/2022-2

Datum: 24.8.2022

 

ZADEVA: POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI

                 POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

 

 

Oškodovance na območju občine Ilirska Bistrica pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022.
 

Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, morajo oškodovanci izpolnjene in podpisane oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica - osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, najkasneje do 20. septembra 2022 (velja datum poštnega žiga 20. september 2022).
 

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
 

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, na Kmetijsko svetovalni službi ter spletni strani občine – www.ilirska-bistrica.si .
 

K izpolnjeni vlogi priložite kopijo »Geoprostorskega obrazca« iz subvencijske vloge. V kolikor imate fotografije poškodovanih kultur priložite tudi te.
 

Obrazec 2 mora biti podpisan in mora biti v celoti izpolnjen.

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s popisom škode dobite na tel. 05/71 41 361, Občina Ilirska Bistrica in na Kmetijsko svetovalni službi Ilirska Bistrica na tel. 05/71 00 260, 05/71 00 261.  Prav tako se lahko obrnete na Kmetijsko svetovalno službo za pomoč pri izpolnjevanju obrazca.

 

Podrobnejša navodila v zvezi s popisom škode, seznam kultur na katerih je priznana poškodovanost in procent poškodovanosti bodo objavljena v prihodnjih dneh.

 

 

 

Pripravila:                                                                                           Vodja oddelka:           

Tanja Šajina, dipl. ekon.                                                                      Tina Kocjan, dipl. ekon.

 

 

 

Priloga 1 - Obrazec 2, Obrazec 2 (PDF)

Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

Priloga 2 - Suša 2022

Priloga 3 - Sklep

ar©tur