Facebook

Javni poziv za zbiranje predlogov za imenovanje Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.12.2022

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica v skladu s 36. členom Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l.  RS št. 189/2020) objavlja

 

Javni poziv

za zbiranje predlogov za imenovanje

 5-članskega Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

 v mandatnem obdobju 2022 - 2026

 

Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica ima 5 članov; predsednika, namestnika predsednika in 3 člane.

Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica imenuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed občanov s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge dokumentacije, končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

Pristojnosti nadzornega odbora zahtevajo strokovnost njegovih članov, zato morajo biti v odbor imenovani ljudje, ki so praviloma poznavalci oziroma imajo izkušnje s finančno računovodskega področja in imajo praviloma najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo, pri čemer imajo prednost kandidati z navedeno izobrazbo ekonomske smeri in kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.  

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodnih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

K prijavi mora kandidat priložiti naslednje:

- izjavo, da soglaša s kandidaturo v nadzornem odboru (navesti je potrebno funkcijo, za katero kandidira, npr. predsednik nadzornega odbora, namestnik predsednika nadzornega odbora, član nadzornega odbora);

-  dokazilo o doseženi izobrazbi (fotokopijo diplome oziroma spričevala),

- obrazložitev delovnih izkušenj.

 

Kandidat odda prijavo z dokazili o izpolnjevanju objavljenih pogojev osebno ali po pošti, na naslov: Občina Ilirska Bistrica – KMVVI, s pripisom »Javni poziv za nadzorni odbor«, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali jo posreduje na e-naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki na naveden naslov prispe najkasneje do petka, 13. 1. 2023, do 12.00 ure, vključno s poštnimi pošiljkami, ki prispejo do navedenega roka.


Morebitne dodatne informacije dobite v času uradnih ur po telefonu: 05 71 12 303.

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ta poziv se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica https://www.ilirska-bistrica.si/.
 

 

 

                                                                                                        Občina Ilirska Bistrica

 

 

 

Številka: 011-46/2022-1

Ilirska Bistrica, 21. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur